NVC 2019 sessieronde 2: Verkeerskundigen in transitie, SPI fiets onder de loep en Mobiliteitscoöperaties

NVC 2019 sessieronde 2: Verkeerskundigen in transitie, SPI fiets onder de loep en Mobiliteitscoöperaties

Komt u op 31 oktober ook naar het Nationaal verkeerskundecongres in Den Haag? U kunt onder andere kiezen uit de volgende sessies: Verkeerskundigen in transitie: van ‘auto-denkers’ naar ‘mobiliteitsdeskundigen’, SPI fiets onder de loep en Mobiliteitscoöperaties.


Verkeerskundigen in transitie: van ‘auto-denkers’ naar ‘mobiliteitsdeskundigen’
Aan de hand van stellingen willen we in discussie gaan over de rol van verkeerskundigen in de mobiliteitstransitie. De input uit het debat wordt gebruikt voor de agenda Haagse mobiliteitstransitie.

De opkomst van de auto ging gepaard met de opkomst van digitalisering en verkeersmanagement. Het is dan ook niet zo gek dat de primaire focus in de verkeerskundewereld op autobereikbaarheid en autodoorstroming lag. Om steden bereikbaar te houden, moet het anders. Knelpunten kunnen zowel ruimtelijk als financieel niet opgelost worden met DVM-maatregelen of het verbreden van auto- infrastructuur. Andere modaliteiten (zoals fiets en OV) maken een enorme groei door en leggen een nieuwe claim op de schaarse openbare ruimte. Het maken van scherpe keuzes is noodzakelijk om de urgente uitdagingen op het gebied van milieu, leefbaarheid, klimaatverandering en bereikbaarheid het hoofd te bieden. Met de modaliteitstransitie zien we een trend van bezit naar gebruik en een modal shift van auto naar fietsen, lopen en OV. Dit lijkt ook noodzakelijk om steden bereikbaar te houden maar zorgt ook voor discussie en spanningen tussen verkeerskundigen en beleidsmakers. Veel vragen die ons daarbij bezighouden. Wat betekent de mobiliteitstransitie voor het werk van de verkeerskundige? Kunnen beleidsmakers en verkeerskundigen vasthouden aan bestaande indicatoren en verkeersmodellen? Wat is de rol van verkeerskundigen in de mobiliteitstransitie? 

Deze sessie wordt verzorgd door Lilian Oskamp (Gemeente Den Haag) en Rinse Gorter (Gemeente Den Haag)

SPI fiets onder de loep

Het aantal ernstige enkelzijdige fietsongevallen is de afgelopen jaren gestegen. Risico gestuurd werken, met een Safety Performance Indicator (SPI), maakt het mogelijk om proactief beleid op te stellen. SPI’s zijn meetbare variabelen waarmee veiligheidsrisco’s in kaart gebracht kunnen worden.
Bij de helft van de enkelzijdige fietsongevallen speelt de weginrichting een rol1 . Daarom zijn er SPI’s voor fietsinfrastructuur ontwikkeld. Wat maakt een goede SPI? En wat weten we van de invloed van wegkenmerken op fietsongevallen?
Voorbeelden van SPI’s die ontwikkeld worden voor fietsinfrastructuur zijn: CycleRAP, SPI Fietsersbond, NSI (Network Safety Index) en enkelvoudige indicatoren van CROW. Allen inventariseren wegkenmerken op basis waarvan een score wordt gegenereerd. Op basis van de score en analyse van de data kan proactief gestuurd worden. Per definitie heeft een goede SPI een wetenschappelijk onderbouwde relatie met ongevallen, is goed meetbaar, gebruikt betrouwbare data, is controleerbaar en leidt tot een goede analyse.


De ANWB heeft CycleRAP door SWOV en iRAP laten ontwikkelen. De SPI geeft een score weer die wordt berekend op basis van een risicomodel, deze scores geven een indicatie van het risico op: enkelvoudige ongevallen, fiets-fiets, fiets-voetganger en fiets-auto-ongevallen. Input van het model zijn wegkenmerken, verkeersintensiteiten en -snelheden. Wegkenmerken zoals de aanwezigheid van obstakels en de breedte van het fietspad hebben iedere een risicofactor.
Deze sessie wordt verzorgd door Roxy Tacq (ANWB) en Gert-Jan Wijlhuizen (SWOV)

Mobiliteitscoöperaties

Ruimte
Hoe mooi zou het zijn als je samen met je buurtbewoners ruimte kan vrijmaken op straat en zelf mag bepalen wat er met die ruimte gebeurt? De meeste plek op straat wordt op dit moment ingenomen door stilstaande auto’s. Daar wil DEEL graag samen met de bewoners van de steden wat aan doen want zou het niet fijn zijn als er meer parkjes en bankjes in je straat zijn?
 
Hoe dan?
De grote vraag is hoe we die ruimte kunnen vrijmaken. De meeste auto’s die in de stad staan geparkeerd, staan het overgrote deel van de tijd stil. Er zijn meerder commerciële bedrijven die het gezamenlijk gebruik van auto’s en andere voertuigen mogelijk maken, maar DEEL is anders, goedkoper en leuker. Bij DEEL huur je geen auto’s van een commerciële externe partij, maar lease je samen met je buurtgenoten de voertuigen. Deze voertuigen kiezen jullie zelf uit.
  
Aan de hand van een aantal vragen zullen we live inventariseren wat de potentie van DEEL is voor de groep in de zaal.
Hoofdlijn: hoeveel auto’s bezit de groep? Met hoeveel DEEL voertuigen zou aan dezelfde behoefte kunnen worden voldaan?
Deze sessie wordt verzorgd door Walter Dresscher (De Natuurlijke Stad)

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven