Indienen NVC-paper 2020

Met de uitvraag voor het schrijven van een NVC-paper bieden we iedere vakgenoot de mogelijkheid om nieuwe vakkennis en -ervaringen te delen. Het onderwerp van een NVC-paper is vrij. Hiermee borgen we het ‘kennis en ervaringen delen’ over de hele breedte van het vakgebied.


Papercategorieën

U kunt kiezen uit drie categorieën papers: presentatiepapers, discussiepapers en praktijkpapers.

1.       Presentatiepaper

 • Uw paper bevat nieuwe vakkennis op basis van onderzoeks- of evaluatieresultaten.
 • Uw paper heeft inhoudelijk een toegepast wetenschappelijk karakter. Dat wil zeggen:
  • De inhoud heeft een link met (vragen uit) de praktijk.
  • Uw paper heeft bij voorkeur één of meer reviewers. Deze graag als mede-auteur noemen in uw bijdrage.
  • Uw paper heeft een logische opbouw: aanleiding, onderzoeksvraag, onderzoeksmethode, analyse en resultaten, conclusies en aanbevelingen.
  • Stellingen worden onderbouwd.
  • Deze paper heeft maximaal 3000 woorden (exclusief de samenvatting van maximaal 300 woorden).
  • Uitsluitend papers in deze categorie dingen mee naar de Prijs voor de Beste Bijdrage. Met deze prijs belonen en stimuleren we het schrijven van artikelen met een toegepast wetenschappelijk karakter.

2.       Discussiepaper

 • Uw thema of onderwerp bevindt zich nog in de fase van idee-vorming, onderzoek of ontwikkeling. U wilt graag feedback, bijvoorbeeld toetsing van de relevantie van het onderwerp, dan wel input van uw vakgenoten over dit onderwerp. 
 • Formuleer uw discussie-onderwerp uitgebreid:
  • Aanleiding en context.
  • Status van idee-vorming, onderzoek of ontwikkeling.
  • Uw publiek moet zich op basis van uw paper goed kunnen voorbereiden op de discussie.
  • Deze paper heeft maximaal 3000 woorden (exclusief de samenvatting van maximaal 300 woorden).

3.       Praktijkpaper (overige)

 • Wilt u graag een bijdrage leveren aan het vakgebied, maar voldoet de bijdrage die u voor ogen heeft niet aan de voorwaarden van een presentatie- of discussiepaper, stuur dan uw voorstel in in de categorie ‘praktijkpaper’. 
  Deze paper heeft maximaal 3000 woorden (exclusief de samenvatting van maximaal 300 woorden).

   

Criteria voor het inzenden van uw NVC-paper 2020

Algemeen

 • Begin uw bijdrage met een heldere samenvatting in maximaal 300 woorden.
 • Uw paper mag maximaal 3000 woorden bevatten.
 • Geef uw presentievoorkeur aan:
  • Sessie 30 minuten
  • Sessie Pecha Kucha ( maximaal 20 sheets, maximaal 8 minuten spreektijd)
  • Pitch (45 seconden) en een poster in de ontmoetingsruimte.
 • Geef uw papercategorie aan (presentatiepaper, discussiepaper, praktijkpaper)
 • Geef het hoofdthema aan waar uw paper op ingedeeld kan worden
  • verkeersveiligheid
  • gedrag
  • infrastructuur
  • verschillende modaliteiten
  • data
  • ruimte
  • beleid
  • duurzaamheid
  • techniek
  • distributie
  • toegankelijkheid
  • Anders

De beoordeling van uw NVC-paper 2020

De selectiecommissie beoordeelt uw paper als volgt:

Algemeen

 • Wat is het belang van deze paper voor het vakgebied? 
 • Wat is de inhoudelijke kwaliteit? 

Presentatiepaper

 • Is uw tekst goed onderbouwd, bijvoorbeeld met literatuurbronnen?
 • Heeft de bijdrage een duidelijk aanwijsbare link met vragen uit de praktijk (actualiteit) ?
 • Heeft de bijdrage een breed toepasbaar karakter, is het opschaalbaar?

Discussiepaper

 • Is het discussiepunt helder?
 • Zijn de standpunten goed onderbouwd?
 • Draagt uw bijdrage bij aan de ontwikkeling van nieuwe vakkennis of aan de ontwikkeling van het vakgebied? 

Praktijkpaper

 • Heeft de bijdrage voldoende raakvlak met het vakgebied?
 • Heeft de bijdrage een toegevoegde, praktische waarde voor het vakgebied?

   

Belangrijke Data

15 mei 2020: Sluiting Call for Papers
De deadline voor het indienen van een paper is 15 mei 2020.

25 juni 2020: Selectie bekend
Uiterlijk 25 juni 2020 krijgt u bericht van de organisatie over uw paper.Prijs voor de Beste Bijdrage

Als u een Presentatiepaper instuurt, dingt u automatisch mee naar de prijs voor de Beste Bijdrage. Met deze prijs belonen en stimuleren we het schrijven van artikelen met een toegepast wetenschappelijk karakter.

  

Vragen?

Heeft u vragen, mail dan naar Linde Haak: lhaak@acquirepublishing.nl of bel naar: 038-4606384.

  

Contactgegevens

 

Inzending
Papercategorie  *
  
 
  
 
  

 

 

Presentatievorm (voorkeur)  *
  
 
  
 
  

 

Hoofdthema van uw paper  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Verkeerskundecongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Verkeerskundecongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven