NVC 2019 sessieronde 2: Verkeerskundigen in transitie, SPI fiets onder de loep en Mobiliteitscoöperaties

NVC 2019 sessieronde 2: Verkeerskundigen in transitie, SPI fiets onder de loep en Mobiliteitscoöperaties

Komt u op 31 oktober ook naar het Nationaal verkeerskundecongres in Den Haag? U kunt onder andere kiezen uit de volgende sessies: Verkeerskundigen in transitie: van ‘auto-denkers’ naar ‘mobiliteitsdeskundigen’, SPI fiets onder de loep en Mobiliteitscoöperaties.


Verkeerskundigen in transitie: van ‘auto-denkers’ naar ‘mobiliteitsdeskundigen’
Aan de hand van stellingen willen we in discussie gaan over de rol van verkeerskundigen in de mobiliteitstransitie. De input uit het debat wordt gebruikt voor de agenda Haagse mobiliteitstransitie.

De opkomst van de auto ging gepaard met de opkomst van digitalisering en verkeersmanagement. Het is dan ook niet zo gek dat de primaire focus in de verkeerskundewereld op autobereikbaarheid en autodoorstroming lag. Om steden bereikbaar te houden, moet het anders. Knelpunten kunnen zowel ruimtelijk als financieel niet opgelost worden met DVM-maatregelen of het verbreden van auto- infrastructuur. Andere modaliteiten (zoals fiets en OV) maken een enorme groei door en leggen een nieuwe claim op de schaarse openbare ruimte. Het maken van scherpe keuzes is noodzakelijk om de urgente uitdagingen op het gebied van milieu, leefbaarheid, klimaatverandering en bereikbaarheid het hoofd te bieden. Met de modaliteitstransitie zien we een trend van bezit naar gebruik en een modal shift van auto naar fietsen, lopen en OV. Dit lijkt ook noodzakelijk om steden bereikbaar te houden maar zorgt ook voor discussie en spanningen tussen verkeerskundigen en beleidsmakers. Veel vragen die ons daarbij bezighouden. Wat betekent de mobiliteitstransitie voor het werk van de verkeerskundige? Kunnen beleidsmakers en verkeerskundigen vasthouden aan bestaande indicatoren en verkeersmodellen? Wat is de rol van verkeerskundigen in de mobiliteitstransitie? 

Deze sessie wordt verzorgd door Lilian Oskamp (Gemeente Den Haag) en Rinse Gorter (Gemeente Den Haag)

SPI fiets onder de loep

Het aantal ernstige enkelzijdige fietsongevallen is de afgelopen jaren gestegen. Risico gestuurd werken, met een Safety Performance Indicator (SPI), maakt het mogelijk om proactief beleid op te stellen. SPI’s zijn meetbare variabelen waarmee veiligheidsrisco’s in kaart gebracht kunnen worden.
Bij de helft van de enkelzijdige fietsongevallen speelt de weginrichting een rol1 . Daarom zijn er SPI’s voor fietsinfrastructuur ontwikkeld. Wat maakt een goede SPI? En wat weten we van de invloed van wegkenmerken op fietsongevallen?
Voorbeelden van SPI’s die ontwikkeld worden voor fietsinfrastructuur zijn: CycleRAP, SPI Fietsersbond, NSI (Network Safety Index) en enkelvoudige indicatoren van CROW. Allen inventariseren wegkenmerken op basis waarvan een score wordt gegenereerd. Op basis van de score en analyse van de data kan proactief gestuurd worden. Per definitie heeft een goede SPI een wetenschappelijk onderbouwde relatie met ongevallen, is goed meetbaar, gebruikt betrouwbare data, is controleerbaar en leidt tot een goede analyse.


De ANWB heeft CycleRAP door SWOV en iRAP laten ontwikkelen. De SPI geeft een score weer die wordt berekend op basis van een risicomodel, deze scores geven een indicatie van het risico op: enkelvoudige ongevallen, fiets-fiets, fiets-voetganger en fiets-auto-ongevallen. Input van het model zijn wegkenmerken, verkeersintensiteiten en -snelheden. Wegkenmerken zoals de aanwezigheid van obstakels en de breedte van het fietspad hebben iedere een risicofactor.
Deze sessie wordt verzorgd door Roxy Tacq (ANWB) en Gert-Jan Wijlhuizen (SWOV)

Mobiliteitscoöperaties

Ruimte
Hoe mooi zou het zijn als je samen met je buurtbewoners ruimte kan vrijmaken op straat en zelf mag bepalen wat er met die ruimte gebeurt? De meeste plek op straat wordt op dit moment ingenomen door stilstaande auto’s. Daar wil DEEL graag samen met de bewoners van de steden wat aan doen want zou het niet fijn zijn als er meer parkjes en bankjes in je straat zijn?
 
Hoe dan?
De grote vraag is hoe we die ruimte kunnen vrijmaken. De meeste auto’s die in de stad staan geparkeerd, staan het overgrote deel van de tijd stil. Er zijn meerder commerciële bedrijven die het gezamenlijk gebruik van auto’s en andere voertuigen mogelijk maken, maar DEEL is anders, goedkoper en leuker. Bij DEEL huur je geen auto’s van een commerciële externe partij, maar lease je samen met je buurtgenoten de voertuigen. Deze voertuigen kiezen jullie zelf uit.
  
Aan de hand van een aantal vragen zullen we live inventariseren wat de potentie van DEEL is voor de groep in de zaal.
Hoofdlijn: hoeveel auto’s bezit de groep? Met hoeveel DEEL voertuigen zou aan dezelfde behoefte kunnen worden voldaan?
Deze sessie wordt verzorgd door Walter Dresscher (De Natuurlijke Stad)

Verder lezen

Vakontwikkeling op het NVC 

Vakontwikkeling op het NVC 

We zijn aanbeland in een tijdperk waarin we heel snel anders moeten acteren, het gebruikelijke is op een doodlopende weg geraakt. Dit stellen Frans Tillema, Lindy Molenkamp en Wim Vossebelt in hun plenaire lunchsessie op het Nationaal verkeerskundecongres op 31 oktober in Den Haag. Na hun interactieve sessie kunnen congresdeelnemers het op 1 november al anders gaan doen. 

Frans Tillema, lector Automotive Research aan de HAN,  Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Onderhoud voor de provincie Noord-Holland en Wim Vossebelt, directeur V-tron, zijn ieder op hun eigen manier betrokken bij snelle ontwikkelingen in het vakgebied. Wat hen bindt is hun gezamenlijke inspanning voor een nieuwe opleiding voor de verkeerskundige van de toekomst. Een opleiding die de verbinding legt met de automotive sector en waar datacommunicatie centraal staat. 

“Maar 95 procent van de verkeerskundigen is al aan het werk in de praktijk,” zegt Molenkamp. “We kunnen niet wachten op die nieuwe generatie verkeerskundigen. We moeten nu al anders werken.” Samen gaan Molenkamp, Vossebelt en Tillema met het congrespubliek aan de slag om het ‘morgen’ in de praktijk al anders te gaan doen. 

Kernvragen in deze interactieve sessie zijn: Welke rol speelt de verkeerskunde in een autonome wereld en wat kan ík anders doen? Molenkamp: “We kunnen als verkeerskundigen niet langer alleenheerser zijn in een wereld die we zelf hebben geschapen. Er komen nieuwe loten aan de stam, nieuwe spelers en er ligt een nog onontgonnen speelveld aan informatieschaarste. Dát moeten we goed verdelen.”   

Verder lezen

NVC-datadebat: Samenwerken met Google aan collectieve belangen 

NVC-datadebat: Samenwerken met Google aan collectieve belangen 

Op 31 oktober wordt het tweede publiek-private NVC-datadebat gevoerd over samenwerken aan data en smart mobility ten behoeve van collectieve belangen. Dit gebeurt tijdens het Nationaal verkeerskundecongres in Den Haag.  Jeannet van Arum,  sectormanager smart mobility voor de provincie Noord Holland, leidt het debat. Bas Rookhuijzen van Google Nederland vertegenwoordigt de private sector, Eric Mink, programmamanager MaaS ( IenW) en Peter Jan Kleevens, verkeersmanager gemeente Utrecht, vertegenwoordigen de overheid. John Pommer spreekt namens kennisinstituut CROW en Nina Veders, docent HAN, vertegenwoordigt de automotive-sector. 

De focus van dit jaarlijkse NVC-datadebat richt zich op de publiek-private samenwerking rond data en smart mobility ten behoeve van collectieve publieke belangen. Welke stappen zijn er in het afgelopen jaar gezet vanuit ieders organisatie en wat kan het publiek zelf doen om bij te dragen aan een nog betere publiek-private samenwerking ten behoeve van publieke belangen? 

Dit debat beoogt de huidige ontwikkelingen en de samenwerking te schetsen. Ook worden de hobbels benoemd die nog te slechten zijn en de kansen die mogelijk nog onvoldoende worden benut.

Kijk hier voor meer informatie en het programma


Mis het niet
Het Nationaal verkeerskundecongres start op 30 oktober met excursies naar indrukwekkende projecten in de provincie Zuid-Holland (NVC-gastheer) vanaf de congreslocatie The Hague Conference Center (New Babylon) in Den Haag.

Dit pré-congres sluit af met het NVC-diner in Hart Beach op Scheveningen. De congresdag zelf wordt op 31 oktober gehouden in The Hague Conference Center. Dit is aan het Centraal Station van Den Haag.  Mis het niet!

Verder lezen

NVC 2019 sessieronde 1: integraal ontwerp, reizigersdata en ADAS

NVC 2019 sessieronde 1: integraal ontwerp, reizigersdata en ADAS

Op 31 oktober is het Nationaal verkeerskundecongres. U kunt 's ochtends kiezen uit onder andere de volgende sessies: Minder auto's, meer woningen; Reizigersdata verzamelen en gebruiken en Rijtaakondersteunende systemen. Komt u ook?

Mobiliteit en gebiedsontwikkeling raken steeds meer met elkaar verweven. Passende mobiliteitsoplossingen worden zo belangrijk dat woningbouwplannen simpelweg niet meer kunnen worden gerealiseerd zonder. Dit vergt een integrale blik vanuit twee ‘werelden’.

Als mobiliteitsuitgangspunten hanteert Rebel a) korte verplaatsingsafstanden door nabijheid van veelgebruikte voorzieningen en werk, b) inclusieve, toegankelijke en betaalbare verplaatsingsmogelijkheden door keuzevrijheid in modaliteiten, c) gezonde verplaatsingen door actief vervoer (lopen en fietsen), d) schone verplaatsingen door lopen, fietsen en elektrisch (deel)vervoer, e) verkeersefficiënte verplaatsingen door openbaar / collectief vervoer en f) ruimte-efficiënte verplaatsingen door realisatie van mobiliteits-/servicehubs. Als leidend mobiliteitsprincipe hanteren wij STOMP. Startend met een beloopbare en befietsbare stad (Stappen en Trappen). Cruciaal daarbij is nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. De ‘restmobiliteit’ lossen we op met elektrische openbaar vervoer (OV) (waar gewenst voor de last

mile on call) en elektrisch deelvervoer. Met (bak)fietsen, speedpedelecs, scooters, steps en ongetwijfeld nog nieuwe vormen zijn er voldoende mogelijkheden. Deze elementen worden aan elkaar verbonden met slimme IT-Tools (Mobiliteits as a Service / MaaS). De auto in particulier bezit komt op de laatste plaats. Door structurele aandacht voor de STOM kan de P teruggebracht worden, met andere woorden kunnen meer woningen gerealiseerd worden met minder auto’s.
Deze sessie wordt verzorgd door Robert Boshouwers (Rebel).

Reizigersdata verzamelen en gebruiken: hoe ver willen we gaan ?
Het verzamelen van data via smartphones is een effectieve en snelle manier om inzicht te krijgen in de reiziger. Bijvoorbeeld met geofence: binnen een denkbeeldige cirkel, de ‘geofence’, worden alle mobiele telefoons gesignaleerd, inclusief gegevens als geslacht, leeftijd en of je eenmalig de denkbeeldige cirkel bent gepasseerd of dat je er meerdere malen per week te vinden bent. Maar ook: welke top 10 interesses delen deze reizigers met elkaar?

De mogelijkheden van zogenoemde ‘data inwin technieken’ zijn groot, maar bezwaren zijn er ook. Zowel de kaders van de privacywetgeving als ethische aspecten spelen hierbij een rol. Wij willen graag een open discussie voeren over met name de ethische aspecten van het verzamelen én gebruiken van data. De wetgeving geeft aan hoever we mogen gaan. Maar hoever willen we hierin gaan?

Deze sessie wordt verzorgd door Tim Wille (&Morgen)

Rijtaakondersteunende systemen in het verkeer
Steeds meer voertuigen worden uitgerust met slimme hulpsystemen, zoals adaptieve cruise control, rijbaanondersteuning en noodremsystemen. Het doel van deze systemen is om automobilisten te helpen veiliger aan het verkeer deel te nemen. Maar begrijpen automobilisten ook goed wat deze hulpsystemen doen en wat ze er wel en niet van mogen verwachten? En wat betekent dat voor de verkeersveiligheid?

Chris Hottentot vertelt over de mogelijkheden en beperkingen van ADAS en (het gebrek aan) kennis van automobilisten over deze nieuwe hulpsystemen. Hierbij licht hij toe wat er nodig is om het gebruik van deze systemen veiliger te maken.

Deze sessie wordt verzorgd door Chris Hottentot (ANWB)

Nationaal verkeerskundecongres
Dit jaar is de tiende editie van het Nationaal verkeerskundecongres, op 30 en 31 oktober in Den Haag. De ideale gelegenheid om kennis op te doen, uw netwerk te onderhouden en op de hoogte te blijven over de ontwikkeling uit uw vakgebied. Lees hier meer.

Verder lezen

Wegmarkering op fietspaden: Waarom, waar en hoe?

Wegmarkering op fietspaden: Waarom, waar en hoe?

Er wordt steeds meer gefietst in Nederland. De fietspaden worden drukker bevolkt door een steeds gevarieerdere groep fietsers: denk bijvoorbeeld aan meer oudere fietsers op een e-bike, maar ook aan woon-werk-fietsers op een speed-pedelec. Hierdoor nemen ook de snelheidsverschillen toe. De (onbewuste) behoefte aan een self-explaining-weginrichting neemt hierdoor sterk toe. De noodzaak hiervan wordt al jaren bevestigd door het hoge aantal eenzijdige fietsongevallen, dat circa de helft van alle verkeersgewonden omvat. Het aanbrengen van wegmarkering lijkt – naast het verbreden van fietspaden – een veiligheidsmaatregel die bovendien snel uitvoerbaar is.

De provincies Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland hebben CROW-Fietsberaad, verkeerspsychologisch adviesbureau KeuzeWeg en verkeersadviesbureau Loendersloot Groep gevraagd om voor het jaar 2020 een kennisagenda op te stellen, die in kaart brengt wat we al wel en wat we nog niet weten over de diverse aspecten van wegmarkering.
Want hoe ziet de ideale wegmarkering op fietspaden er uit? Graag lopen we op het NVC met u langs deze aspecten, zoals as- en kantmarkering, doorgetrokken of onderbroken, lichtweerkaatsend of glow-in-the-dark, tactiel of vlak, wit of gekleurd. Graag horen we uw mening en argumenten, die we betrekken bij het opstellen van het onderzoeksprogramma van CROW in 2020.

Wij gaan graag in gesprek op het NVC 2019 op 31 oktober a.s. tijdens de sessie: Markering op (snel)fietsroutes | sessieronde 1. Bekijk het programma en schrijf je direct in!

Verder lezen

  • 1
  • 2
  • 3
  • Pagina 1 van 3
Terug naar boven