Nationaal Verkeerskundecongres 2024 2

Prijsvraag ontwerp duurzame mobiliteitshub

Een mobiliteitshub fungeert als begin-, eind- of overstappunt in de reis. Naast de vervoersfunctie staan ook de verblijfskwaliteit en beleving centraal. Mobiliteitshubs zijn er in alle soorten en maten, afhankelijk van de functie, doelgroep en plek in het mobiliteitsnetwerk. Maar hoe ontwerp je nu de meest duurzame mobiliteitshub? En hoe zorg je dat de hub een zo’n groot mogelijke maatschappelijke waarde heeft? Die vragen komen regelmatig terug bij overheden en andere partijen. Vandaar de prijsvraag van het ministerie van IenW en CROW. 

Duurzaamheid 

Wat CROW en IenW met de prijsvraag willen stimuleren is een integrale, samenhangende aanpak voor het ontwerp en beheer van een mobiliteitshub als onderdeel van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Daarnaast moeten mobiliteitshubs worden ingebed in de stedelijke omgeving waarbij duurzame energievoorziening een steeds belangrijker thema wordt.

 
Naast de harde, fysieke kant van een hub is het van belang om ook de zachte, gebruikerskant mee te nemen in het ontwerp, met inbegrip van inclusief en toegankelijk gebruik. Bij het integraal ontwerpen willen we kansrijke combinaties stimuleren en verschillende disciplines op een slimme manier bij elkaar brengen.

 
Toekomstbestendig ontwerpen kent verschillende dimensies: bovengronds, ondergronds, gerichtheid op doelgroep en op de omgeving. Een goed ontwerp is flexibel aanpasbaar in de tijd en beschikt over een breed gedragen exploitatiemodel. 

Toepasbaarheid 

Het ontwerp zal gebaseerd zijn op een mix van kennis en technieken en moet direct toepasbaar zijn in de praktijk. De maatschappelijke opgaven zijn immers groot, denk aan bereikbaarheid en leefbaarheid van steden, klimaat, energietransitie, circulariteit en beschikbare ruimte.

Prijzen

1e prijs: € 10.000,-
2e prijs: € 2.500,-
3e prijs: € 2.500,- 

Prijsuitreiking 

De jury maakt de winnaars van de prijsvraag bekend tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2023 op 2 november in Amsterdam.

Een overzicht van alle inzendingen verschijnt onder meer op www.mobiliteitshubs.nl. Ook zal er aandacht zijn voor de ingediende ontwerpen in diverse vakbladen, op bijeenkomsten en op social media. 

Beoordeling 

Een deskundige jury, afkomstig uit de wetenschap, overheid en andere organisaties, zal de inzendingen beoordelen. De juryleden vertegenwoordigen verschillende invalshoeken die horen bij het ontwerp van een duurzame mobiliteitshub.

De criteria voor de beoordeling zijn de duurzaamheidsaspecten in het ontwerp van een toekomstbestendige mobiliteitshub. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke onderdelen maar ook om de zachte gebruikersaspecten en de financiële haalbaarheid. Kort samengevat: people, profit, planet.

Het ontwerp mag een bestaand of een nieuw ontwerp zijn en is voorzien van een heldere toelichting waarom het ontwerp in aanmerking komt voor de prijs van meest duurzame mobiliteitshub. Deze toelichting kan worden verduidelijkt met een schets of ontwerptekening.

Voortschrijdend inzicht op het functioneren van een bestaande hub en nieuwe ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat het gebruik en de functie van een hub veranderen in de tijd. Een slim ontwerp van een mobiliteitshub anticipeert op deze ontwikkelingen (zoals meervoudig ruimtegebruik) en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de hub. 

Publiciteit 

De inzendingen blijven intellectueel eigendom van de inzenders. Wel zal de meegestuurde informatie worden gepubliceerd en gedeeld via diverse gremia. Het draait bij deze prijsvraag niet alleen om kennis delen maar vooral om het opdoen van inspiratie.

Sluitingstermijn 

Inzendingen kunnen tot 1 september 2023 worden gestuurd naar prijsvraaghub@crow.nl

Vragen

 Nog vragen? Stuur een mail naar frans.bekhuis@crow.nl of jorrit.nijhuis@minienw.nl

Terug naar boven